Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Ośrodek Kultury w Mirosławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne materiały publikowane na stronie są niedostępne, w tym:
 • – użyj alt na elementach img – nie każdy obraz posiada atrybut alt (12 wystąpień)
 • – prześlij formularze bez przycisków przesyłania – formularze nie mogą być przesłane w sposób dostępny (1 wystąpienie) – brak przycisku przesyłania
 • – zapewnij opisowe etykiety – storna nie posiada etykiety określającej cel kontroli formularza (2 wystąpienia) – nie ma etykiety dla kontrolki formularza, która mogłaby zidentyfikować jej przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku
 • – użyj przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza – sąsiedni przycisk etykiety nie zawiera tekstu (1 wystąpienie) – przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, której można by użyć do określenia jego przeznaczenia
 • – dostępna nazwa dla łączy do obrazów – nazwa linku nie może pochodzić z obrazka (15 wystąpień) – link nie zawiera tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje
 • – atrybut tytułu służący do identyfikacji kontroli – formant formularza nie ma nazwy (2 wystąpienia) – element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety
 • – użyj tytułu dla elementów ramki i iframe – brak nazwy ramki (1 wystąpienie) – nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jońska.
 • E-mail: okmiroslawiec@okwm.pl
 • Telefon: 672595023

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu
 • Adres: Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
 • E-mail: dyrektor@okwm.pl
 • Telefon: 672595023

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury w Mirosławcu znajduje się przy ulicy Parkowej 1 w Mirosławcu. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla osób korzystających z oferty kulturalnej OKwM (zajęcia ruchowe i koncerty na sali widowiskowej i bankietowej) przeznaczone jest wejście z lewej strony pod napisem „Regionalne Centrum Żubra”, z szerokimi schodami z poręczą, Wejścia prowadzące do biur administracyjnych oraz: świetlic i pracowni, Muzeum Walk o Wał Pomorski, Biblioteki Publicznej znajdują się po prawej stronie: pierwsze są to schody z poręczą, drugie w głębi posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z tego wejścia mogą korzystać osoby niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z oferty kulturalnej OKwM w salach widowiskowej i bankietowej.

Przed OKwM znajduje się parking ogólnodostępny z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

W części z salami widowiskową i bankietową nie ma recepcji, nie ma także toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do sal są przystosowane dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich – pochylnie i brak progów.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu nie posiada recepcji w holu przy wejściu do biur. W holu znajduje się tablica informacyjne – informująca o działalności OKwM. Ta część OKwM  nie posiada widny dla osób niepełnosprawnych; przy schodach prowadzących do Biblioteki Publicznej (pierwsze piętro) znajduje się krzesełko schodowe, a na wyposażeniu BP jest wózek inwalidzki. Zejście do pracowni znajdujących się w piwnicy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia

W OKwM nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla

Skip to content