Konkurs wokalny online „GŁOS MIROSŁAWCA”

Ośrodek Kultury w Mirosławcu i instruktor Bartek Michalczyk zapraszają do wzięcia udziału w konkursie wokalnym online.

Regulamin konkurs wokalny „GŁOS MIROSŁAWCA”

Organizatorem konkursu „GŁOS MIROSŁAWCA”,  zwanego dalej 'Konkursem’, jest OŚRODEK KULTURY w MIROSŁAWCU, ul. Parkowa 1 78 – 650 Mirosławiec, tel. 67 25 95 023, fax. 67 25 95 950
e – mail: okis.mc@wp.pl oraz Stowarzyszenie Pogodna Jesień w Mirosławcu , zwane w dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin’) 'Organizatorem’.
Konkurs odbywać się będzie od 01.04.2020 r. do 25.04.2020 r. w dwóch etapach.
Etap pierwszy w dniach 01.04.2020 – 19.04.2020 r. oraz drugi etap w dniach 20-25.04.2020r. odbędą się online, za pośrednictwem fanpage Ośrodka Kultury w Mirosławcu w serwisie facebook.com
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności serwisu facebook.com
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każde dziecko od 3 do 15 roku życia i zamieszkujące na stałe na terenie powiatu wałeckiego, przy czym zgłaszającym Uczestnika mogą być wyłącznie opiekunowie prawni dziecka.
Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, mają charakter osobisty, przysługują Uczestnikowi reprezentowanemu przez opiekunów prawnych i nie podlegają przeniesieniu na inne osoby.
Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 01.04.2020r. do 25.04.2020 r.
Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie http://www.okwm.pl
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym manager@bartekmichalczyk.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Celem wzięcia udziału w Konkursie należy do dnia 17.04.2020 r. zgłosić swą chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz wszelkich zgód za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres manager@bartekmichalczyk.pl i pracy konkursowej (nagrania) za pośrednictwem tego samego adresu.
Uczestnicy konkursu mają zaśpiewać na żywo wybraną piosenkę w języku polskim wykorzystując do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny, nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania piosenki i przesłać go na wskazany adres.
Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest dopuszczalna.
Po otrzymaniu pliku konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego wiadomości i nieuczestniczeniem
w konkursie.
Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920×1080.
Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (najlepiej), avi, wmv.
Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.
W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.
Wszyscy uczestnicy startują w jednej kategorii wiekowej.
W dniach 18-19.04.2020r. odbędą się przesłuchania nadesłanych zgłoszeń przez jury.
Jury konkursu spośród wszystkich przesłuchanych nagrań wybierze 5  finalistów, których wykonania konkursowe zostaną dodane w postach konkursowym na fanpage’u Organizatora i poddane głosowaniu internautów.
Kryteriami oceny będą: interpretacja, intonacja, walory wokalne, ogólny wyraz artystyczny i aktorski.
Drugi etap konkursu zrealizowany zostanie w dniach 20-25.04.2020 r. i polegać będzie na głosowaniu internautów.
Każda osoba odwiedzająca fanpage Organizatora może zagłosować na wybrane przez siebie filmy konkursowe poprzez kliknięcie reakcji „Lubię to” lub „Super” pod filmem.
Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która otrzyma najwięcej reakcji pod swoim filmem do dnia 25 kwietnia włącznie.
Zwycięzca otrzyma nagrodę główną – nagrodę publiczności, przewidziano także nagrodę od jury.

NAGRODY
Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator – Stowarzyszenie Pogodna Jesień w Mirosławcu.
Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 2 (dwoje) Uczestników Konkursu, jeden, który zdaniem Komisji Konkursowej oraz drugi, który zbierze najwięcej głosów w głosowaniu publiczności.
Organizator zastrzega, że dwie nagrody (nagrodę internautów i nagrodę jury) może otrzymać jeden i ten sam film (Uczestnik).
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje poprzez jednomyślność. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
Opiekunowie zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny, na stronie internetowej Organizatora i fanpage.
Opiekunowie zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody konkursowej po dokonaniu
z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody.
Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez opiekuna Zwycięzcy Konkursu.

DANE OSOBOWE
Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.
Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.okwm.pl, na profilu Facebookowym oraz w zainteresowanych mediach.  Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieorganicznego
w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich lub usterki techniczne, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników lub publiczność w drugim etapie konkursu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane pod filmami oraz reakcje do postu – przede wszystkim te negatywne, nie związane z tematem, wulgarne i nieodpowiednie.
Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub wulgarne. Organizator ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w przypadku gdy ich treść będzie nieodpowiednia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA do konkursu wokalnego „GŁOS MIROSŁAWCA”

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Imię i nazwisko prawnego opiekuna:

Numer telefonu:

Adres zamieszkania:

Adres poczty elektronicznej:

Tytuł wykonywanej piosenki:

Data i miejscowość:
Podpis opiekuna prawnego:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu GŁOS MIROSŁAWCA i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca została wykonana osobiście.

Oświadczam, że:
1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu dowolną techniką oraz udostępnianie w dowolnej formie,
2. w przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika:
a/ przenoszę w imieniu Uczestnika na Organizatora prawo własności pracy konkursowej oraz prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako nagrodzonej,
b/ zobowiązuję się do podania Organizatorowi mojego numeru PESEL oraz numeru PESEL uczestnika, dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej,
3. w przypadku nienagrodzenia pracy Uczestnika, zobowiązuję się do odbioru mojej pracy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. W przypadku nieodebrania pracy konkursowej w tym terminie, przenoszę prawo własności pracy oraz prawa autorskie do niej na Organizatora, upoważniając go także do utylizacji pracy konkursowej.

Data i miejscowość
Podpis opiekuna prawnego

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO, oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w karcie zgłoszeniowych danych osobowych własnych oraz dziecka – Uczestnika przez OŚRODEK KULTURY W MIROSŁAWCU
a. wynikającym z uczestnictwa wzięcia udziału przez Uczestnika w konkursie „GŁOS MIROSŁAWCA” (zwanego dalej Konkursem), który organizuje Administrator,
b. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także odbioru nagrody i wykonania obowiązków publicznoprawnych związanych z jej uzyskaniem,
c. podania danych Uczestnika do publicznej wiadomości jako zwycięzcy Konkursu (w przypadku uzyskania nagrody w konkursie)
2. przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i nazwisko prawnego opiekuna, adres zamieszkania, numer telefonu opiekuna i jego adres poczty elektronicznej, a także w przypadku zwycięzcy – numer NIP lub PESEL Uczestnika;
3. wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wieku Uczestnika a także pracy konkursowej, wraz z jego wizerunkiem na stronie internetowej www.okwm.pl oraz profilu facebookowym Ośrodka Kultury w Mirosławcu i zainteresowanych mediach.
4. wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych Administratora związanych z Konkursem, w tym publikowania moich zdjęć, obrazu pracy konkursowej oraz informacji,
5. wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 3 lat następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, a w przypadku zwycięstwa Uczestnika w konkursie i uzyskania nagrody – przez okres 6 lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs.
Data
Podpis

Klauzula informacyjna dla Uczestnika i jego opiekuna prawnego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, wskazanego w powyższej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także celach informacyjnych i marketingowych Administratora;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przez okres przez okres 3 kolejnych lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, a w przypadku mojego zwycięstwa w konkursie i uzyskania nagrody – przez okres 6 kolejnych lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Uczestnika oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne dla celów uczestnictwa w Konkursie;
6. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: manager@bartekmichalczyk.pl;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam zapoznanie się:
Data                        
Podpis

Głos Mirosławca – regulamin, karta zgłoszeniowa

Skip to content