Zaproszenie na „Mirosławiecki Motywator!”

Logo Mirosławiecki Motywator

Szanowni Państwo!

Bardzo mocno pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszym wydarzeniu z cyklu „Mirosławiecki Motywator!”.

Korzystajmy z pięknej pogody możliwości spędzenia chwili na świeżym powietrzu, ale pomyślmy również, że możemy sprawić super PREZENT MIKOŁAJKOWY naszym najbliższym. Skrzat Mirosławiecki jest najlepszym tego przykładem, wykonany w technologii „hande – mande”.
Dlatego w terminie od 30 listopada (poniedziałek) do 13 grudnia (niedziela) pokonajcie Państwo dowolną trasę na terenie gminy Mirosławiec biegiem lub marszem „Nordic Walking”. Proponowane dystanse do pokonania podczas biegu: 5 km, 10 km, 15 km. Proponowany dystans do pokonania podczas biegu i marszu „Nordic Walking”: 5 km lub również jego wielokrotność 😀
Dokonajcie Państwo pomiaru dystansu dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wstawić, na facebookową tablicę wydarzenia Wirtualny bieg i marsz „Mirosławiecki Motywator!” w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2020 r. (szczegóły w regulaminie).
Ze względu na formułę wydarzenia nie będzie prowadzona klasyfikacja, kto najszybszy. Spośród uczestników biegu lub marszu „Nordic Walking”, którzy „udowodnią” swój udział, zostanie rozlosowanych 20 szt. ręcznie wykonanych Skrzatów Mirosławieckich. Nagrody będzie można odebrać po opublikowaniu listy finiszerów (maksymalnie do dnia 20 grudnia) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Mirosławiecki Motywator! rozgrzewka Nordic Walking – film instruktażowy

Do zobaczenia na trasie i czekamy na wasze wyniki.
Pozdrawiamy
Zespół Ośrodka Kultury w Mirosławcu

REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU i MARSZU „MIROSŁAWIECKI MOTYWATOR!”

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
78 – 650 Mirosławiec
e-mail: okis.mc@wp.pl
 tel. 67 25 95 023

CEL IMPREZY
Promowanie biegania oraz marszu „Nordic Walking” jako zdrowego stylu życia i ciekawego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie aktywności ruchowej bez pośpiechu i presji na wynik. Poznanie walorów turystycznych gminy Mirosławiec.

MIEJSCE I DYSTANSE
Bieg oraz marsz „Nordic Walking” ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu, jednakże trasa musi przebiegać przez Gminę Mirosławiec.
Dystans do wyboru przez uczestnika.
Proponowane dystanse do pokonania podczas biegu:
dystans 5 km
dystans 10 km
dystans 15 km
Proponowane dystanse do pokonania podczas marszu „Nordic Walking”:
dystans 5 km
lub jego wielokrotność

TERMIN
30 listopada (poniedziałek) do 13 grudnia (niedziela)

ZASADY BIEGU I MARSZU „NORDIC WALKING”
Zachęcamy do pokonania wybranego dystansu biegiem lub marszem „Nordic Walking”.
Dystans swój można pokonać pojedynczo lub w grupie (przy zachowaniu bezpiecznego odstępu społecznego).
Ze względu na to, że bieg oraz marsz „Nordic Walking” mają charakter rekreacyjny zalecamy brak nadmiernego pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Należy przebiec / przemaszerować wybrany przez siebie dystans.
Nie obowiązuje żaden limit uczestników.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo podczas biegu lub marszu „Nordic – Walking”.

POMIAR DYSTANSU – POTWIERDZENIA BIEGU LUB MARSZU
Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wstawić na facebookową tablicę wydarzenia Wirtualny bieg i marsz „Mirosławiecki Motywator!” w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.
W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu/marszu.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Ze względu na formułę biegu czy marszu „Nordic Walking” nie będzie prowadzona klasyfikacja, kto najszybszy.
Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 13 grudnia br.) opublikujemy na facebookowej tablicy wydarzenia „Mirosławiecki Motywator!” – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu lub marszu „Nordic Walking”.
Lista finiszerów pojawi się maksymalnie do dnia 20 grudnia 2020 r.
Tylko osoby na liście finiszerów będą brały udział w losowaniu pamiątkowych nagród.
Pamiątkowe Mirosławieckie Skrzaty będą do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów (maksymalnie do dnia 20 grudnia) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

TAK, PAMIĘTAMY O RODO 😉

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

Ośrodek Kultury w Mirosławcu (OK) informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez OK wydarzeniu.
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec, tel. +48672595023, email: okis.mc@wp.pl
2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się z inspektorem ochrony danych w OK, Moniką Zygmunt  – Jakuć, e-mail: iod.miroslawiec@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
–          Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
–          Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
–          prawo żądania dostępu do danych osobowych,
–          prawo żądania ich sprostowania,
–          prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
–          prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do OK z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail OK bądź inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji. OK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na OK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający OK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
8. Każdej osobie, która uzna, że OK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość opublikowania państwa wyników i uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.

Zapraszamy do udziału!

Skip to content