Konkurs plastyczny „Cztery żywioły w lasach”

Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych:
1) przedszkolaki,
2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych,
3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych,
4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej, przedstawiającej zdarzenia związane z tematem przewodnim Konkursu – czterema żywiołami występującymi w lasach.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, poświęcone działaniom poszczególnych żywiołów: POWIETRZA, WODY, OGNIA I ZIEMI. Dopuszcza się możliwość złożenia czterech prac tylko z jednego żywiołu.

Tematyka prac powinna obejmować:
1) Działanie żywiołów w lesie: wody, wiatru, ognia i ziemi; Do żywiołu ZIEMIA zalicza się również oddziaływanie na las czynników biotycznych tj. owadów (np. gradacje szkodliwych owadów), grzybów patogenicznych, kręgowców np. bobrów (wpływ na retencję wodną w lasach) itp.
2) Sposoby ochrony lasu przed niszczycielskimi siłami natury.

Technika wykonania prac dowolna plastyczna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, węgiel, wycinanki itp.). Prace muszą być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297×420 mm) w układzie poziomym. Prace nie powinny być pracami przestrzennymi – w takim wypadku będą odrzucane.

Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu, poniżej link do pobrania formularza). Prace, które nie będą zawierały podpisanego formularza zgłoszeniowego, zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub nie spełniających kryterium tematycznego, sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że prace nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Prace przesłane w formie skanów drogą elektroniczną nie zostaną dopuszczone do oceny.

Z nagrodzonych i wyróżnionych prac Jury wybierze 12 prac, które zostaną wykorzystane w Kalendarzu na 2022 rok.

Kryteria oceny prac:
trafność doboru tematu pracy,
jakość wykonania,
oryginalność,
stopień trudności wykonania.

Organizator przyzna trzy nagrody główne – za I, II i III miejsce, w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu sztaluga + podobrazie o wartości 700,00 zł;
II miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu farb akrylowych i pędzli o wartości ok. 500,00 zł
III miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu farb i bloków do malowania o wartości ok. 300,00 zł.

Prace wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021 roku, godz. 15.00 na adres:

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji nt. Konkursu są:

Pan Adam Wójcicki, tel. 12 252 82 14, e-mail: a.wojcicki@ibles.waw.pl,
Pan Artur Sawicki, tel. 22 7150 617, kom. 530 505 610, e-mail: a.sawicki@ibles.waw.pl.

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „CZTERY ŻYWIOŁY W LASACH” 
Formularz zgłoszeniowy Konkursu plastycznego pt. „CZTERY ŻYWIOŁY W LASACH”

Skip to content