PROW 2014

prow_logo_all

17 stycznia 2014 r. podczas Spotkania Noworocznego, organizowanego przez Urząd Miejski w Mirosławcu, zostały podpisane dwie umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Stronami umów były instytucje: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowany przez Wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego oraz Członka Zarządu Annę Mieczkowską, i Ośrodek Kultury w Mirosławcu, reprezentowany przez Dyrektora Annę Dzida oraz Główną księgową Katarzynę Mazur.
Pierwsza umowa dotyczy operacji pt. „Festiwal Żubra – integracja na wesoło”, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich – gminy Mirosławiec oraz poprawa warunków i szans rozwoju zainteresowań poprzez przeprowadzenie imprezy Festiwal Żubra. Operacja umożliwi wzrost aktywności społecznej, integrację i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz promocję lokalnych walorów regionu.
Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania to 49 040,00 zł, a całkowity koszt operacji to 61 300,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na 5 – 6 lipca 2014 r.
Druga umowa natomiast dotyczy operacji pt. „Dożynkowy Bal Dyni” – organizacja imprezy. Operacja ta wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawę warunków i szans rozwoju zainteresowań, poprzez przeprowadzenie imprezy Dożynkowy Bal Dyni dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Mirosławiec, jak również przyczyni się do promocji lokalnych walorów. Operacja umożliwi wzrost aktywności społecznej i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych.
Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania to 23 433,74 zł. a całkowity koszt operacji to 29 381,90 zł. Termin realizacji zadania przypada na 6 września 2014 r.

Tytuł projektu: Festiwal Żubra- integracja na wesoło

Okres realizacji projektu:  lipiec 2014 r.

Umowa nr: 00971-6930-UM1641531/13 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota dofinansowania: 49 040,00 zł

Całkowity koszt projektu: 77 785,93 zł

Opis projektu:
W ramach operacji w dniach 5 – 6 lipca 2014 r. odbyła się impreza pn. Festiwal Żubra. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców z terenu objętego LSR w szczególności Gminy Mirosławiec.
Festiwal żubra to nie tylko impreza o charakterze kulturalno- rozrywkowym, ale również impreza o charakterze turystycznym, mająca na celu zwrócenie uwagi na ochronę cennych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt jak np. żubry. Podczas festiwalu były propagowane możliwości spędzania wolnego czasu na terenach ekologicznych, w zgodzie z naturą.
Operacja pozytywnie wpłynęła na podniesienie i rozwój świadomości lokalnej społeczności oraz aktywizację mieszkańców gminy. Wspólna zabawa i duch rywalizacji przyczyniła się do wzrostu integracji społecznej, a także zaspokojenia potrzeb mieszkańców pod względem kulturalno – edukacyjnym.

Galeria projektu  1      Galeria projektu  2

 

Tytuł projektu: Dożynkowy Bal Dyni

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 r.

Umowa nr: 01011-6930-UM1641532/13 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota dofinansowania: 23 433,74 zł

Całkowity koszt projektu: 37 996,92 zł

Opis projektu:
W ramach operacji w dniu 6 września 2014 r. odbyła się impreza pn. Dożynkowy bal dyni. Projekt skierowany został do wszystkich mieszkańców z terenu objętego LSR w szczególności Gminy Mirosławiec. Impreza
Na dożynki zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, organizacje pozarządowe z obszaru LGD. Całość operacji utrzymana została w klimacie tradycji ludowej, co pozwoliło na promowanie lokalnych walorów kulturowych, w postaci wystaw rękodzieła i koncertów z tradycyjnymi pieśniami ludowymi, które wykonane zostały przez lokalne zespoły ludowe.
Dodatkowym aspektem projektem było dążenie do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, jakimi są obrzędy czynione podczas święta plonów oraz tradycje wspólnego biesiadowania i dziękczynienia za udane plony i zdrowie dla wszystkich domostw. Kultywowanie starych zwyczajów i obrzędów ma olbrzymie znaczenia dla szerzenia kultury wśród młodych pokoleń młodych ludzi.
Podczas dożynek odbył się konkurs kulinarny na najlepsza potrawę z dyni, która propagowała tradycyjne w polskiej kuchni dania. tym
Operacja pozytywnie wpłynęła na podniesienie i rozwój świadomości lokalnej społeczności oraz na aktywizację mieszkańców gminy. Wspólna zabawa i duch rywalizacji przyczyni się do wzrostu integracji społecznej, a także zaspokojenia potrzeb mieszkańców pod względem kulturalno – edukacyjnym.

Galeria projektu
Skip to content