Odliczanie czas zacząć!

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„FESTIWAL ŻUBRA 2015”

INFORMACJE OGÓLNE

1. Impreza masowa pn.: „FESTIWAL ŻUBRA 2015, zwana dalej „imprezą”, organizowana jest na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu ul. Parkowa, w dn. 04-05 lipca 2015 r., zgodnie z programem imprezy.

2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

3. Regulamin kierowany jest do osób, które przebywają na terenie imprezy w czasie jej trwania. Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia ogólnego porządku i bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a/ służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatorów, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,

b/ uczestniku imprezy – oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie,

c/ terenie imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony fragment terenu zielonego Stadionu Miejskiego  w Mirosławcu, na którym odbywa się impreza lub inne podane do publicznej wiadomości miejsce, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy oraz posiadania w jej trakcie:

a/ broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b/ materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru,

c/ napojów alkoholowych oraz opakowań szklanych i puszek,

d/ środków odurzających lub substancji psychotropowych,

4. Zakazuje się wprowadzania na teren zielony oraz teren imprezy psów i innych zwierząt oraz prowadzenia bez pozwolenia Organizatorów działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.

5. Organizatorzy imprezy mogą odmówić prawa wstępu na imprezę oraz przebywania na niej, osobom:

a/ znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

b/ posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,

c/ zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.

6. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe bądź pirotechniczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.

7. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa.

ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.

2. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:

a/ powołanie służb porządkowych i informacyjnych wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów,

b/ powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego i organizującego pracę służb porządkowych,

c/ zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego,

d/ odpowiednie oznakowanie terenu imprezy,

4. Powołane przez Organizatorów służby porządkowe są uprawnione do:

a/ sprawdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie,

b/ legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c/ przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu,

d/ wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,

e/ stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,

f/ ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

5. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:

a/ znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów,

b/ przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

Na czas trwania imprezy organizator wyznaczył obszary niedostępne dla publiczności są to: zaplecze sceny oraz garderoby, scena, mikser.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz wywieszony miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

Skip to content