Oferta pracy!

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy instruktora ds. świetlic wiejskich.

Szczegóły na stronie www.okwm.pl oraz http://miroslawiec-kultura.bip2.alfatv.pl/dokumenty/menu/31
Telefon do kontaktu: 67 259 5023

Praca: instruktor/instruktorka ds. świetlic wiejskich w Ośrodku Kultury w Mirosławcu
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: min. średnie
Wymiar pracy: ½ etatu, praca po południu
Kontakt: aplikacje prosimy przesyłać na adres: okis.mc@wp.pl, tel. 67 2595023 – Anna Dzida, Joanna Jońska

DO OBOWIĄZKÓW INSTRUKTORA BĘDZIE NALEŻAŁO:
pobudzanie aktywności kulturotwórczej społeczności lokalnej,
promocja kultury lokalnej i jej twórców,
wprowadzanie innowacyjnych form działania świetlicy – warsztaty,
happeningi, akcje społeczne, projekty edukacyjne, międzypokoleniowe,
prowadzenie edukacji kulturalnej w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży,
przygotowanie merytoryczne i prowadzenie imprez, akcji (ferie i wakacje),
prowadzenie stałych i okazjonalnych warsztatów z zakresu aktywności kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych
przygotowywanie informacji dot. działalności świetlicy na potrzeby promocji w mediach,
prowadzenie Facebooka świetlicy, dbanie o porządek w pomieszczeniach
dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy i na jej terenie.

CECHY PRZYDATNE, MILE WIDZIANE A WŁAŚCIWIE KONIECZNE:
umiejętności pracy w zespole,
prawo jazdy,
dyspozycyjność,
asertywność,
elastyczność,
kreatywność,
poczucie humoru, otwartość,
umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej,
punktualność,
odpowiedzialność i rzetelność,
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

OFERUJEMY:
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
pracę w kreatywnym zespole
możliwość awansu/ zwiększenia  wysokości etatu
możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia
system  premii i nagród za zaangażowanie  w tym nagroda roczna
pakiet socjalny  min.  świadczenia świąteczne, urlopowe

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynków i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Kultury w Mirosławcu lub przesłać pocztą na adres: ul. Parkowa 1,  78-650 Mirosławiec; w kopercie z napisem:
Dotyczy naboru na stanowisko instruktor ds. świetlic wiejskich”
 w terminie do  22.06.2021 r. do godz. 16.00
Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury w Mirosławcu. http://miroslawiec-kultura.bip2.alfatv.pl/

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, Panią Monikę Zygmunt–Jakuć, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo.miroslawiec@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Zasady przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych
1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;
2) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane na stanowisku  ds. kadr przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone;
3) Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne poświadczenie odbioru;
4) Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała komisja w składzie pracowników Ośrodka Kultury w Mirosławcu przy udziale archiwisty zakładowego;
5) Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

Oferta pracy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia

Skip to content