Zapytanie ofertowe 3/2022

Nr postępowania 3/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
(w skrócie ZO)
zgodnie z zasadą konkurencyjności
na dostarczenie 60 szt. raportu

Dotyczy realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-00-143/16-00 z aneksami).zwanego dalej Projektem.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wydruk i oprawa raportu 60 stron
Format A4, oprawa sztywna. Okładka miękka typowy papier pocztówkowy o gramaturze150g/m2 (prośba o dopytanie czy te 150 g będzie wystarczająco sztywne) środek – papier 90 g. Cały wydruk w kolorze. Sposób łączenia: szycie.
III. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do dnia  06.10.2022 do godz. 15:00
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferenci powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną w formie skanów wymaganych dokumentów w formacie pdf lub jpg do dnia 26.09.2022 r. na adres okis.mc@wp.pl lub w przypadku braku możliwości przesłania wersji elektronicznej osobiście lub pocztą do dnia 26.09.2022 r.  na adres Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec z dopiskiem: „Oferta na dostarczenie 60 szt.  raportu”
2. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i załączenie dokumentów opisanych w pkt. V.2 ZO oraz oświadczeń RODO (załączniki nr 3, 4 i 5 do ZO)
3. Oferta powinna być
– opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (jeśli dotyczy),
– podpisana czytelnie przez wykonawcę
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)
1. Cenę oferty dotyczącą zamówienia należy podać w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do ZO.
2. Cena oferty (kwota wynagrodzenia) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).
4. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób – oferta zostanie odrzucona.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena brutto – waga 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych:
www.okwm.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 8-650 Mirosławiec
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o czynnościach i terminach czynności związanych z zawarciem umowy.
X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
1.1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania wynikającego z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 15.04.2022 r. poz. 835)tj.:
1)  Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
2)  Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
XI. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-00-143/16-00 z aneksami).. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. wyjaśnienia treści ofert w przypadku, gdy treść złożonych ofert jest niejednoznaczna, niejasna lub budzi wątpliwości;
b. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
c. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
d. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
e. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
f. unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 –  Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO

Zatwierdzam
Anna Dzida
Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Zapytanie ofertowe 3/2022 – wersja do druku
Raport

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 3/2022

Skip to content